آنتی اسکالانت چیست؟

علاوه بر این آنتی اسکالانت نامناسب و یا نامرغوب می تواند منجر تشکیل رسوب بر روی فیلترهای ممبران و فشار آوردن به پمپ سیستم و در نهایت ارتقا مصرف انرژی هم مشخصات آنتی اسکالانت شود. بنابر همین در رخ گزینش گونه مطلوب آنتی اسکالانت بر شالوده گونه رسوب تشکیل شده بر بر روی غشای فیلترهای ممبران و گزینش دقیق میزان دوز تزریقی همین ماده بر شالوده دبی ورودی و مشخصات آب محل ورود به سیستم هیچ یک از عارضه ها آنتی اسکالانت در سیستم تصفیه آب صنعتی مشاهده نخواهد شد. نوع قلیایی یا این که گشوده همین مواد عمده برای کاهش رسوبات منزیزیم و آلومینیوم آیتم استفاده قرار میگیرند. 3- نیاز به حذف مواد اکسید کننده: اغلب آنتی اسکالانت ها، می توانند توسط مواد اکسید کننده ای مثل کلر و برم اکسید شده و خیر فقط خواص خود را از دست بدهند، بلکه اصلی از در بین رفتن ساختار مولکولی باعث گرفتگی از جور بایوفولینگ (ناشی از وجود میکرو ارگانیسم ها و پلیمرهای تبارک سلولی در آب ورودی) فیلترهای ممبران می شوند. همین مواد در اکثری از موارد، کلیدی اساس فسفاته هستند. البته در هر شکل آنتی اسکالانت به تیتر یک ماده ضد رسوب، علاوه بر مزیت ها و خواصی که دارااست می تواند حساس عوارضی هم می باشد، که در ادامه به تحلیل آنها می پردازیم. 1- تثبیت PH: افزایش PH آب احتمال تشکیل رسوب بر روی لایه های ممبران را ارتقاء می دهد. سوای به کار گیری از آنتی اسکالانت اهمیت کیفیت و مرغوب، فیلتر ممبران تصفیه آب صنعتی در مدت روزگار کوتاهی در گیر گرفتگی شده و کارایی خویش را از دست می دهند. باید بدانیم که آب ورودی به دستگاه اسمز معکوس حاوی کمی املاح است که همین نمک های محلول در اثر عبور از غشاهای دستگاه اسمز معکوس با گذشت زمانه رسوب می‌کند همین رسوب گذاری به مرور دوران سبب کاهش کارایی غشاهای سیستم RO در حذف جامدات محلول میگردد بنابراین از اسکالانت ها به جهت خودداری از رسوب گذاری استفاده میشود. این مواد برای دوری از رسوباتی مانند رسوبات کربنات و فسفات، به میزان بالایی به کارگیری میشوند. به عنوان مثال اسیدهای پلی آکریلیک، اسیدهای کربوکسیلیک، اسیدهای پلی آمالیک، ارگانو فسفاتها، پلی فسفاتها، فسفوناتها، پلیمرهای آنیونی و غیره میتوانند به تیتر مواد ضد رسوب به فعالیت روند. ادغام شیمیایی آنتی اسکالانت بر شالوده ارگانو فسفات و یا این که اسید اکریلیک می باشند. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اصلی اسید آنتی اسکالانت وب تارنما خود باشید.

حتما بخوانید:
افزایش غیر عملی اما غیرقابل انکار رایانه های رایانه ای