به ما در میامی بپیوندید! عشق ، پروردگارهای جهانتکنسین های دره سیلیکون و تیتان های وال استریت خانه هایی را خریداری کرده و مشاغل را به اجبار توسط یک شهردار بی صبر در آن به همه گیر منتقل کرده اند.


منبع: rah-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>