تلگرام ، ابزاری برای دموکراسی ، مبارزه برای طرفداران جدید از راست افراطیاین برنامه به جنبش های دموکراتیک در ایران و بلاروس کمک کرده است ، اما در حال حاضر تحت کنترل افراط گرایان و نظریه پردازان توطئه در میان سرکوب اطلاعات غلط فیس بوک و توییتر تحت کنترل است.


منبع: rah-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>