شبکه گسترده انتقامدروغ های رسوا ، اعتبار آنلاین گای بابکاک را از بین برده است. هنگامی که او به دنبال منبع آنها رفت ، آنچه پیدا کرد بدتر از تصور او بود.


منبع: rah-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>