معرفی کوچکترین ردیاب شخصی افراد در دنیا + مزایا

از موضوع دور شدیم خلاصه نظر بنده انست که راه پائین اوردن هزینه زندگی تنها تقلیل بهای گند م نیست وقیمت همه چیز یک مرتبه باید تنزیل کند و بعلاوه دولت باید نرخ فروش را هم تعیین کرده باشد تا بتواندنظارتی در قیمت داشته باشد والا بصورت فعلی و با اجرای تصویب نامه اطمینان میدهم که دولت موفق بخرید گندم نشده و هر جه طبق قانون از شهرستانها جمع اوری میکند باید ته تهران حمل نماید واین خود موجب زحمت فوقالعاده برای ساکنین شهرستانها خواهد شد مطلب سوم موضوع ساختمان بندر خرمشهر است که در روزنامهها نوشته شده اس طرف سازمان برنامه هیجده میلیون تومان اعتبار برای این کار تامین شده و همچنین مبلغ ۲۱ میلیون تومان برای سیمکشی تعیین و مبالغ خطیری هم هزیه فرود گاهها براورد و در بودجه منظور گردیدهاست در صورتیکه با وضع فعلی مردم این کشور قبل از هر جیز باید به فکر سیر نمودن گرسنگان و بهداشت و فرهنگ آنها بود بطور قطع عرض میکنم کلیه اصلاح طلبان با این قبیل هزینهها مخالف هستند و بعقیده بنده هم حق با آنها است زیرا در کشوری که واردات آن ۵ برابر صادرات است یک دولت بیدار و دلسوز باید بنادر موجده را هم خراب کند تا راه وصول واردات فوقالعاده که موجب ورشکستگی میشود مسدود گردد اصلاح بنادر و سیمکشی و فرودگاه بری ما در درجه دوم اهمیت واقع شده و هیچکس حاضر نیست پول نفت یا در امدهای دیگر صرف این قبیل امور بشود اگر دنیا را خطر حوادثی تهدید مینماید هزینه جلوگیری یا مقابله با آن حوادث نباید به ملتی تحمیل شود که در دو جنگ گدشته در ردیف متفقین فاتح وافع و پل پیروزی لقب گرفته و خسارات فوقالعاده جنگ را هم دیده و دیناری منتفع نشدهاست.

مملکت را بانقلاب میکشد (اشتیانیزاده – بهتر) بهتر ولی همه در این اتش میسوزند و خشک و تر با هم میسوزند بعد امدند گفتند ما میخواهیم اجناس لوکس را ورودش را بوسیله این سور تاکس محدود بکنیم مگر سر حدات ایران یک در بند و دروازه حسابی دارد که از یک نقطه مخصوص این مال التجارهها وارد ایران بشود جنوب ایران با آن همه مسافتی که در طول بحر عمان و خلیج فارس دارد راه ورود را بهر نوع قاچاقچیها و گرجیهائی که قاچاق میاورند بازگذاشته و در دوره سابق هم با آن صورتی که داشت نمیتوانستند مانع از قاچاق اجناس ممنوعه بشوند اهواز و خیلی از شهرها بنادر جنوب ایران مرکز خرید و فروش قاچاق بود شکا که سور تاکس را معین میکنید راه قاچاق را دارید باز میکنید که آن اجناس که مورد لزوم و احتیاج یک طبقه مخصوص این مملکت است بطور قاچاق وارد این مملکت بشود وانگهی بایستی نوع این کالاها را دولت تعیین بکند دولت به چه حق میخواهد اضافه کند تقدیم این لایحه از طرف دولت به مجلس این چنده روزه ببیند روز نرخ اتومبیل چقدر رفتهاست ۴۰٪ به نرخ اتومبیل اضافه کرده ایا منظور دولت از تقدیم این لایحه این بود که یکدسته یهودی که خودشان را تبعه ایران میدانند یا نمیدانند یا پسرهایشان اورده تبعه ایران کردند یا شرکتهای خودشان را بنام ایرانی ثبت کردهاند و معنا” این لایحه به نفع آنها است اگر اینها را میخواهند ملیونر کنند این حرفی است علیدحده در این چند روز که داین لایحه به مجلس امده یک اتومبیلی که تا دیروز ۱۲ هزار تومان در تهران فروش میرفته الان به ۱۶ هزار تومان نمیدهند تفاوت نرخ کجا میرود اگر دولت مقصودش این بود که جلو اینها را بگیرد اول خوب بود موجودی این شرکتها را تعیین میگرد اجناس را هم در گمرک براورد میکرد که چقدر است بعد میامد این لایحه را با نوعش به مجلس میاورد که مثلا” ما ضمن اجناسی که میخواهیم سور تاکس برایش معین بکنیم نوع اتومبیل و لاستیک یا فرض بفرمائید پودر و ماتیک و غیرهاست و بعد هم دولت میتوانست کنترل بکند و جلوی کسانی را که در این چند روزه ملیونر شدهاند بگیرد الان دولت یک لایحهای بمجلس داده یک دستهای هم سوء استفاده یا استفاده شان را کردهاند حالا این لایحه با یان کیفیت تصوب شود یا نشود من نمیدانم ولی آن کسانیکه باید استفاده سرشار ببرند بردهاند وانگهی این لایحه باید به کمسیون خارجه برود ما با بعضی کشورها قراردادهای تجارتی دادیم قراردادهای دوستی داریم که ضمن قراردادهای دوستی اشاره به قرارداد تجارتی شده دولت از کالاهائیکه از یان کشورها میاید مثلا ۱۰٪ بیشتر گمرک گرفته نمیشود شما بایستی اینموضوع را در کمسیون خارجه برده باشید کمسیون خارجه این لایحه را با قرارداد هائی که با این کشورها داریم مطابقت بدهید مطالعه بکند ببینید که با آن قراردادهائیکه مابستهایم زیانی وارد نمیکند به تعهدات بینالمللی مالطمهای وارد نمیاورد و اگر لطمهای وارد نمیاورد قرارداد را به مجلس بدهند اگر قراردادهائیکه با بعضی کشورها داریم و تعهداتیکه با بعضی کشورها داریم لطمه وارد شد باید بگویند این به تعهدات بین المللی ما لطمه وارد میاورد باید در کمسیون خارجه بحث شود و این بعقیده بنده یک نقص زرک این لایحهاست و همانطور که عرض کردم اختیار دادن به کمیسیون اصولا برخلاف نص صریح قانون اساسی است کمیسیونی که خودش میخواهد انتخاب کند و بگوید این لایحه را بگذارنید وقتی گدشت یک کمسیونی که دولت انتخاب خواهد کرد برود تعرفه گمرکی را اجراء بکند بعد از ۶ ماه بیاید از مجلس اجازه بگیرد این بر خلاف اصل قانون اساسی است وضع مالیات از مختصات مجلس شواری ملی است بکی اجازه میدهید؟

حتما بخوانید:
آیا کامپیوتر می تواند نظریه همه چیز را ارائه دهد؟

رئیس – بیانات شما را خرید جی پی اس شخصی تحریف کرده اند؟ مگر از طرف مجلس وکالت در توکیل هم میشود داد که یک کمیسیونی برود از طرف مجلس وضع قانون بکند آن هم یک کمسیون آن چنانی کهمن نمیدانم اعضایش کیها هستند جناب آقای وزیر اقتصاد است معاون ایشان است یکدستهای معین هستند که رفتهاند با اسثکو لاتورها زد و بند کردهاند هیئتی که میخواهد تعرفه گمرکی را مطالعه بکند و بدولت اجازه بدهد که بموقع اجرا بگذارد و بعد از شش ماه به مجلس بیاورد آن کمیسیون برای من مبهم است کیست دولت است، مجلس است، کمسیون اقتصاد ملی است، کدام مقام صالهی است برای این کار بهر حال این یکی از اصولی است که در بادی امر جلب توجه میکند آقایان اجازه ندهید بر خلاف قانون اساسی برخلاف نص صریح ائین نامه داخلی مجلس برخلاف سیره و سابقه مجلس یک کارهائی شود و اگر امروز شد این دنیای پراشوب این حوادثی که پی در پی باین مملکت هجوم میاورد یک روز از این خلاف اصول کردنها اتخاذ سند میکنند یک امضاهایی از دولتهای ما میگیرند واگر بگوییم که چرا این امضاءها میگیرند میگویند در فلان دوره مجلس فلان عمل را کرده اینها زیان اور بحال مملکت و بحال ملت ایران است بیائید از حالا یک کار خلاف اصولی نکنید دولت هم اگر واقعا”حسن نیت دارد و نمیخواهد یک دستهای را میلیونر بکند چه مانعی دارد که اصل لایحه تعرفه گمرکی را به مجلس بیاورد و بگوید که مواردش اینست اگر مقصود استفاده کردن یک اشخاصی بوده که باید استفاده بکنند تا امروز استفاده کردند این اجناسی که باید ترقی بکنند حتی بچند برابر خریدش رسیده شاید برای یک اتومبیل سواری هزار تومان سور تاکسی اضافه شد و الان پنجهزار تومان ترقی کرده این هیچ ضرورت و لزومی ندارد که برود در کمسیون خیلی از چیزهاست که ممکن است در این کمسیون بهش توجهی نشود و آن را جزء کالای ممنوع یا جزء کالا هائیکه باید سوز تاکس برای آن معین شود منظور نشود ولی وقتی که امد بمجلس برای آنها سور تاکس معین بشود جلو ترقی آنها گرفته میشود بنابراین بنده میخواستم از آقایان استدعا کنم که درست است آقایان اکثریت هستند و رای هم دادهاند و درست است که با دولت موافقت دارند ولی باید موافقت با دولت روی یک اصول و یک شرائطی باشد تا وقتی با دولت موافق باشند که ائین نامه مجلس را نقض نکند سیره و سابقه مجلس را زیر پا نگدارد این سوابق برای این مملکت خطرناک است ولی از آقای دکتر معظمی که واقعا” بهشان احترام میکنم و همواره طرفدار اصول مبانی بودهاند و هر موقع ضرورت پیدا کرده بلند شدهاند و دفاع از حق مردم کردهاند تعجب کردم که چطور بلند شدند و بافوریت این لایحه موافقت کردند شما که همیشه حامی و طرفدار قانون اساسی بودید مگر وضع قانون از مختصات مجلس شورای ملی نیست؟

مکی – بنده با این لایحهای که به این کیفیت به مجلس شورایملی تقدیم شدهاست بدلایلی که عرض میکنم مخالف هستم اصلاح طرح این لایحه با این کیفیت یک توهین است از طرف دولت به مجلس شورای ملی ایران وضع قانون از مختصات مجلس شورای ملی است دولت نمیتواند از طرف مجلس شوایملی وضع قانون بکند (اشتیانیزاده – صحیح است) و اگر جنین اقدامی کرد مثل این است که بگوید از طرف مجلس شورای ملی سمت ولایت و قیمومت دارم که از طرف مجلس در دنیا برای این است که در دخل و خرج مملکت نظارت بکند ما اگر اجازه بدهیم بیک کمسیونی که آن کمسیون را دولت از هر طبقه و از هر صنفی انتخاب بکند این برخلاف وظیفه نمایندگی است در مجلس شورایملی ایران هم تاکنون سابقه نداشتهاست که جنین اختیارات وسیعی را بدولت داده باشد آقایانی که در دوره چهارم مجلس شورایملی سمت نمایندگی داشتند قطعا” بخاطر دارند که یک روزی لایحه تعرفه گمرکی از طرف دولت به مجلس تقدیم شد در لایحه تعرفه گمرکی از طرف دولت به مجلس تقدیم شد در لایحه تعرفه گمرکی سور تاکسی برای مشروبات الکلی پیش بینی شده بود مرحوم مدرس بعنوان مخالف با لایحه تعرفه گمرکی پشت تریبون امد و اگر خاطر آقایانی که در آن دوره بودهاند باشد آن شعر معروف دهقان سامانی را خواند گفت بشیراز ارنصیب ما نشد از آن میخلر خدا از بدنگهدارد نجف اباد و جلفا را ما که داریم مشروب به چه مناسبت از خارج میخریم. مریضی که برای تقویت خودش و برای اینکه طبیب تجویز کردهاست مشروب بخورد مال ایران را بخورد چرا از خارج بیاوریم قصد بنده از ذکر این شعر و این موضوع این بود که آقایان بخاطرشان بیاید که لوایح مزبور به تعرفه گمرکی در مجلس مطرح میشده و در مجلس هم روی یکی یکی مواردش بحث میشده و بعد هم سور تاکسی اضافه میشده این لایحهای که به این کیفیت امده و درست مثل این میماند که دولت از مجلس تقاضا کند که یک دستهای را اعدام کند بعد بروند پرونده شان را رسیدگی کند که آنها مستحق مجازات بودهاند یا نه باید دولت برود یک تعرفهای بنویسد ۶ ماه هم اجرا بکند بعد از ۶ ماه هم بیاید در مجلس و بگوید که من کار صحیح کردم یا غلط کردم این به عقیده بنده درست مثل اینست که دولت یکی را ادام بکند بعد از مجلس تقاضا کند که ما میخواهیم این را محاکمه اش بکنیم بعد از اعدام بنده آن طور تصور میکنم اگر آقای دکتر نصر توجه بکنند اگر آقایان وزارء که اینجا امدهاند و باید از لایحه هایشان دفاع بکنند باید توجه بکنند اگر اینجا یک مجلس خصوصی است این امری است علیحده در چند روز قبل که دولت آقای رزم ارا و آقای دکتر نصر یک تصویب نامهای گذراندند که صورت ظاهر این تصویب نامه بقدری فریبنده و زیبا بود که حدی بر آن متصور نیست آن تصویبنامه این بود که هر کس هر مقدار کالای غیر مفید دارد برود از گمرک ازا د کند البته پارچههای نخی منسوجات نخی جزو این دسته از کالاها بوده مردم هم رفتند خارج کردند متعاقب این تصویبناه یک تصویبنامهای گذشت که ۱۵ ٪ بر اجناس نخی دولت میافزاید صورت ظاهر قضیه این بود که برای حمایت از صنایع داخلی است ولی آن چه که در خارج گفته میشود اینستکه (آقای دکتر نصر توجه بفرمائید) اینها جواب دارد آن چه در خارج گفته میشود این است که یک دسته سرمایه دار که قصد دارند ارشی میلیونر شوند با اطلاع دولت رفتهاند اموالشن را از گمرک در اوردهاند و احتکار کردهاند این تصویب نامهای که گذشت ۱۵ ٪ اضافه کردهاند و استفاده بردهاند در خارج گفته میشود این دولتی که دعوی صلاحیت میکند باید همانروز که این تصویبنامه را صادر میکند بگوید که در اجناس نخی هم تجدید نظر خواهیم کرد یا اقلا یک مدتی این موضوع را مسکوت میگذاشت تا این اجناس بدست دوم و سوم میرسید بعد این تصویب نامه را میگذراند این برای طبقه مخصوصی است که دولت دانسته یا ندانسته میخواهد مردم فقیر و بیچاره بنادر جنوب ایران یا کرمان یا سایر جاها را فقیر تر بکند و یک دسته میلیونر را ارشی میلیونر بکند این به عقیده بنده جرمی بود که بنفع یک عده میلیونر تمام شد و ضرر آن برای مردم بیچاره این مملکت اگر منظور حمایت صنایع داخلی است مزد یک کارگر امریکائی ارزانتر است بعلاوه اجناس داخلی از صدی ۶۰ انحصار معاف هستند و اجناسی که از خارج وارد میشودند ۶۰٪ گمرک و حق انحصار دارد پنبه ایران ارزانتر از پنبه امریکا است چیت از امریکا میاید به ایران از پارجههای ایران ارزانتر بفروش میرسد پس این منظور حمایت از صنایع داخلی نبوده حمایت از صنایع داخلی همان ۶۰ ٪ است که از عوارض گمرکی و حق انحصار دولت معاف است زیرا مزد یک کارگر ایرانی ۷ برابر از مزد یک کارگر امریکائی کمتر است پنبه ایران هم قیمتش کمتر است اگر واقعا” قصدشان اینستکه یکعده کارخانه چیهائی که در دوره جنگ خون مردم را به شیشه کردند تمام ساحل زاینده رود را رفتهاند تصاحب کردهاند و مسیر رودخانه را گرافتهاند که اگر سیل بیاید شهر در خطر میافتد و همه را کاخهای زیبا ساختهاند و میخواهند دوباره تکرار شود و میلیونها پول در بانکهای خارج گذاشته شود این یک امری است علیحده بیایند اینجا بگویند که ما قصدمان اینستکه ملیونرها ارش ملیوتر شوند و چشم حسود کور شود و هر کس هم نمیتواند ببیند نه بیند اینها خدمت نیست اینها زیال و خسارت به قوه اقتصادی مملکت است قوه خرید مردم است مردم بیچاره این مملکت تحمل این همه اضافات را ندارند این همه باجها و خراجها را ندارند اگر میخواهید جلوگیری از این جریانات نامطلوب را بکنید باید رعایت طبقه سوم و چهارم این مملکت را بکنید و باید رفاه و اسایش طبقه چهارم را تامین بکنید رفاه و اسایش طبقه ملیونر و طبقه اول بغض و کینه را در طبقه سوم و چهارم زیادتر خواهد کرد.

حتما بخوانید:
چگونه آمازون اتحادیه ها را خرد می کند - نیویورک تایمز
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum instagram beğeni bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme Nakite ÇevirmeKamagraMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaVodafone Mobil Ödeme Bozdurma