نظارت دولت از طریق داده هاما باید بتوانیم از یک برنامه دوست یابی بدون ترس از تصفیه در یک پایگاه داده نظامی استفاده کنیم.


منبع: rah-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>