هوش مصنوعی همه جا است و در حال تکامل استبسیاری از ما در حال حاضر با هوش مصنوعی زندگی می کنیم ، اما محققان می گویند تعاملات با فناوری شخصی تر خواهد شد.


منبع: rah-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>